دنیا به چه میبالی………


به دل های شکسته ی ما……به سرنوشت تلخ ما………


به سیاهی شب خود……


به خیانت آدمهایت……


به تلخی روزگارت…………

Please log in to like,wonder,share and comment !